Područja prakse:
Pravo trgovačkih društava
 • Pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
 • Osnivanje trgovačkih društava, podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
 • Stjecanje poslovnih udjela društva
 • Preoblikovanje trgovačkih društava
 • Savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
 • Savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
 • Zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova
Pravno savjetovanje
 • Savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
Ugovori
 • Sastavljanje  svih vrsta ugovora
Naplata potraživanja
 • Podnošenje ovršnih prijedloga
 • Zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja
Nasljedno pravo
 • Sastavljanje oporuka
 • Sastavljanje svih isprava iz područja nasljednog prava
 • Zastupanje u ostavinskim postupcima
Autorska prava
 • Savjetovanja, zastupanja
 • Sastavljanje autorsko-pravnih ugovora
Poslovi s nekretninama
 • Izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama
 • Sastavljanje  i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina
 • Savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige
 • Savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju
 • Zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama
Radno pravo
 • Savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa
 • Sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora
 • Izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava
 • Zastupanje u radnim sporovima
Obiteljsko pravo
 • Savjetovanja i prevencija bračnih sporova
 • Sastavljanje bračnih ugovora
 • Sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine
 • Zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju
 • Zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava
 • Sastavljanje tužbi i zastupanje u  sporovima bračne i izvanbračne zajednice
Stečajno pravo
 • Savjetovanja u svezi otvaranja stečajnog postupka
 • Prijavljivanje potraživanja u stečajnu masu
 • Sudjelovanje u radu odbora vjerovnika
 • Zastupanje u stečajnim postupcima
 • Zastupanje u sporovima proizašlim iz stečajnih postupaka
Naknada štete
 • Savjetovanja
 • Pripremanje  i sastavljanje zahtjeva za naknadu štete
 • Zastupanje u sudskim postupcima , podnošenje tužbe
Stambeno pravo
 • Zastupanje u predmetima izmjere etažiranja i zemljišnoknjižnog upisa
 • Zastupanje u postupcima u svezi najma, zakupa, statusa zaštićenog najmoprimca, prava na stjecanje stana, otkaza prava, iseljenja i/ili drugih pripadajućih prava
Upravni postupci
 • Zastupanje u postupcima povrata imovine
 • Zastupanje pred poreznim tijelima
 • Zastupanje pri izdavanju lokacijskih dozvola i dozvola za građenje
 • Izrada upravnih tužbi i zastupanje u upravnim sporovima
Ustavno pravo
 • Podnošenje ustavnih tužbi
 • Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti zakona i ostalih akata

Kontakt (sjedište)
Adresa: Ambroza Vraniczanya 5/1
47000 Karlovac
Tel.: +385/47 612 099
Fax: +385/47 611 780
GSM Josip Janković: +385/98 492 218
GSM Mate Burazin: +385/98 492 477
E-mail: odvjetnik-jankovic@ka.t-com.hr
Kontakt (pisarnica)
Adresa: Trg Josipa Broza 2/1
47000 Karlovac
Tel.: +385/47 612 099
E-mail: odvjetnik-jankovic@ka.t-com.hr
Radno vrijeme
Ponedeljak - Petak: 8-13h
Utorak - Četvrtak: 17-19h